TGJU 本地和全球市场
在线论坛

Oscillator

این ابزار برای نمایش میزان نوسانات  حاصل شده در شاخص های مختلف بازارهای جهانی، محاسبه مقدار نوسان و همچنین ثبت نرخ های قبل و بعد از وقوع نوسانات به کار می رود